viernes, 7 de mayo de 2010

EL QUADERN GRIS (Fragment) -Josep Plà- (Català/castellano)


"Escoltar forma part de l'estratègia dels pobres. No vull pas dir que s'hagi d'escoltar tothom. S'ha d'escoltar qui convé. Això sí: s'ha d'escoltar bé o almenys causar la impressió que hom escolta bé. S'ha de produir la impressió d'adhesió activa a la persona que parla. Es pot tenir el pensament onsevulla, però s'ha de causar la sensació de presència i d'adhesió a la persona que parla. Això darrer és bastant senzill: consisteix a mantenir una certa vivacitat en els ulls, mirar d'una manera tendra i amatent i fer, mentrestant, amb el cap, els moviments d'assentiment paral•lels a les coses que l'altre persona va formulant. També és molt útil dir, de tant en tant: “¿Vol fer el favor de repetir el que deia fa un moment? ¿Tindria l'amabilitat d'aclarir-me el concepte a què al•ludia fa un instant?” Els homes volen ésser escoltats. És el que els agrada més. Els agrada més que els diners, que les dones i que menjar i beure bé. Un home escoltat esdevé un fatxenda absolutament feliç. Ara bé: quan els homes se senten escoltats, es tornen febles. Aquests moments de feblesa són l'única escletxa a través de la qual pot caure una gota de generositat del granit humà. És d'aquests moments que un pobre pot aprofitar-se. Si no els sap crear ni treure'n un profit, malament... El sistema de la parasitologia establert naturalment entre els homes, i entre els homes i les dones, es basa en l'adulació -en el gust físic que dóna el fet de sentir-se adulat-, i la forma més activa i dissimulada (és a dir, més eterna) de l'adulació és saber escoltar d'una manera natural, activa i discreta. Contribueix molt a arribar a aquesta naturalitat no cometre l'atzagaiada d'aparentar el que hom sap realment. Els propis coneixements -si és que hom en té algun- s'han de saber dissimular en el seu punt- sense caure, però, en l'extrem d'accentuar massa la pròpia estupidesa. "
__________________________________

"Escuchar forma parte de la estrategia de los pobres. No quiero con ello decir que se tenga que escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a quien conviene. Eso sí: se ha de escuchar bien o al menos causar la impresión de que se escucha bien. Se debe producir la impresión de adhesión activa a la persona que habla. Se puede tener el pensamiento dondequiera, pero se debe causar la sensación de presencia y de adhesión a la persona que habla. Esto último es bastante sencillo: consiste en mantener una cierta vivacidad en los ojos, mirar de una manera tierna y dispuesta y hacer, mientras tanto, con la cabeza, los movimientos de asentimiento paralelo a las cosas que la otro persona va formulando. También es muy útil decir, de vez en cuando: ¿Quiere hacer el favor de repetir lo que decía hace un momento? ¿Tendría la amabilidad de aclararme el concepto al qué aludía hace un instante? Los hombres quieren ser escuchados. Es el que más les gusta. Les gusta más que el dinero, que las mujeres y que comer y beber bien. Un hombre escuchado acontece un fanfarrón absolutamente feliz. Ahora bien: cuando los hombres se sienten escuchados, se vuelven débiles. Esos momentos de debilidad son la única rendija a través de la cual puede caer una gota de generosidad del granito humano. Es de estos momentos de los que un pobre se puede aprovechar. Si no los sabe crear ni sacar un provecho, mal... El sistema de la parasitología establecido naturalmente entre los hombres, y entre los hombres y las mujeres, se basa en la adulació -en el gusto físico que da el hecho de sentirse adulado-, y la forma más activa y disimulada (es decir, más eterna) de la adulació es saber escuchar de una manera natural, activa y discreta. Contribuye mucho a llegar a esta naturalidad no cometer la insensatez de aparentar lo que se sabe realmente. Los propios conocimientos -si es que se tiene algún- se tienen que saber disimular en su punto- sin caer, pero, en el extremo de acentuar demasiado la propia estupidez."


Lluis Llach - Que tinguem sort